Ads Top

Clássico da Poesia Chinesa - Índice

Para facilitar a nossa vida, eis o índice com os 305 poemas do Clássico da Poesia chinês, o Livro das Odes (ou das Canções). Para saber mais sobre a obra, clique no link abaixo:


Os itens do índice que não possuem link ainda não foram publicados no blog e serão atualizados à medida em que as publicações ocorrerem.

Se você quiser saber de outros clássicos, dê uma olhada no post Os Sete Clássicos Militares da China Antiga.


Parte I

國風 - Lições dos EstadosLivro I

周南 - Odes de Zhou e do Sul


 1. 關雎 - Guan Ju (esse link é o mesmo das odes 2, 3 e 4)
 2. 葛覃 - Ge Tan
 3. 卷耳 - Juan Er
 4. 樛木 - Jiu Mu
 5. 螽斯 - Zhong Si (esse link é o mesmo das odes 6, 7 e 8)
 6. 桃夭 - Tao Yao
 7. 兔罝 - Tu Ju
 8. 芣苢 - Fu Yi
 9. 漢廣 - Han Guang  (esse link é o mesmo das odes 10 e 11)
 10. 汝墳 - Ru Fen
 11. 麟之趾 - Lin Zhi Zhi


Livro II

召南 - Odes de Shao e do Sul


 12. 鵲巢 - Que Chao (esse link é o mesmo das odes 13, 14 e 15)
 13. 采蘩 - Cai Fan
 14. 草蟲 - Cao Chong
 15. 采蘋 - Cai Ping
 16. 甘棠 - Gan Tang (esse link é o mesmo das odes 17, 18 e 19)
 17. 行露 - Xing Lu
 18. 羔羊 - Gao Yang
 19. 殷其靁 - Yin Qi Lei
 20. 摽有梅 - Piao You Mei (esse link é o mesmo das odes 21 e 22)
 21. 小星 - Xiao Xing
 22. 江有汜 - Jiang You Si
 23. 野有死麕 - Ye You Si Jun (esse link é o mesmo das odes 24 e 25)
 24. 何彼襛矣 - He Bi Nong Yi
 25. 騶虞 - Zou Yu


Livro III

邶風 - Odes de Bei


 26. 柏舟 - Bo Zhou (esse link é o mesmo das odes 27, 28 e 29)
 27. 綠衣 - Lu Yi
 28. 燕燕 - Yan Yan
 29. 日月 - Ri Yue
 30. 終風 - Zhong Feng (esse link é o mesmo das odes 31 e 32)
 31. 擊鼓 - Ji Gu
 32. 凱風 - Kai Feng
 33. 雄雉 - Xiong Zhi (esse link é o mesmo das odes 34 e 35)
 34. 匏有苦葉 - Pao You Ku Ye
 35. 谷風 - Gu Feng
 36. 式微 - Shi Wei (esse link é o mesmo das odes 37 e 38)
 37. 旄丘 - Mao Qiu
 38. 簡兮 - Jian Xi
 39. 泉水 - Quan Shui (esse link é o mesmo das odes 40 e 41)
 40. 北門 - Bei Men
 41. 北風 - Bei Feng
 42. 靜女 - Jing Nu (esse link é o mesmo das odes 43 e 44)
 43. 新臺 - Xin Tai
 44. 二子乘舟 - Er Zi Cheng Zhou


Livro IV

鄘風 - Odes de Yong


 45. 柏舟 - Bo Zhou
 46. 牆有茨 - Qiang You Ci
 47. 君子偕老 - Jun Zi Xie Lao
 48. 桑中 - Sang Zhong
 49. 鶉之奔奔 - Chun Zhi Ben Ben
 50. 定之方中 - Ding Zhi Fang Zhong
 51. 蝃蝀 - Di Dong
 52. 相鼠 - Xiang Shu
 53. 干旄 - Gan Mao
 54. 載馳 - Zai Chi


Livro V

衛風 - Odes de Wei


 55. 淇奧 - Qi Yu
 56. 考槃 - Kao Pan
 57. 碩人 - Shuo Ren
 58. 氓 - Mang
 59. 竹竿 - Zhu Gan
 60. 芄蘭 - Wan Lan
 61. 河廣 - He Guang
 62. 伯兮 - Bo Xi
 63. 有狐 - You Hu
 64. 木瓜 - Mu Gua


Livro VI

王風 - Odes de Wang


 65. 黍離 - Shu Li
 66. 君子于役 - Jun Zi Yu Yi
 67. 君子陽陽 - Jun Zi Yang Yang
 68. 揚之水 - Yang Zhi Shui
 69. 中谷有蓷 - Zhong Gu
 70. 兔爰 - Tu Yuan
 71. 葛藟 - Ge Lei
 72. 采葛 - Cai Ge
 73. 大車 - Da Che
 74. 丘中有麻 - Qiu Zhong You Ma


Livro VII

鄭風 - Odes de Zheng


 75. 緇衣 - Zi Yi
 76. 將仲子 - Jiang Zhong Zi
 77. 叔于田 - Shu Yu Tian
 78. 大叔于田 - Da Shu Yu Tian
 79. 清人 - Qing Ren
 80. 羔裘 - Gao Qiu
 81. 遵大路 - Zun Da Lu
 82. 女曰雞鳴 - Nu Yue Ji Ming
 83. 有女同車 - You Nu Tong Che
 84. 山有扶蘇 - Shan You Fu Su
 85. 蘀兮 - Tuo Xi
 86. 狡童 - Jiao Tong
 87. 褰裳 - Qian Chang
 88. 丰 - Feng
 89. 東門之墠 - Dong Men Zhi Shan
 90. 風雨 - Feng Yu
 91. 子衿 - Zi Jin
 92. 揚之水 - Yang Zhi Shui
 93. 出其東門 - Chu Qi Dong Men
 94. 野有蔓草 - Ye You Man Cao
 95. 溱洧 - Zhen Wei


Livro VIII

齊風 - Odes de Qi


 96. 雞鳴 - Ji Ming
 97. 還 - Xuan
 98. 著 - Zhu
 99. 東方之日 - Dong Fang Zhi Ri
 100. 東方未明 - Dong Fang Wei Ming
 101. 南山 - Nan Shan
 102. 甫田 - Fu Tian
 103. 盧令 - Lu Ling
 104. 敝笱 - Bi Gou
 105. 載驅 - Zai Qu
 106. 猗嗟 - Yi Jie


Livro IX

魏風 - Odes de Wei


 107. 葛屨 - Ge Ju
 108. 汾沮洳 - Fen Ju Ru
 109. 園有桃 - Yuan You Tao
 110. 陟岵 - Zhi Hu
 111. 十畝之閒 - Shi Mu Zhi Jian
 112. 伐檀 - Fa Tan
 113. 碩鼠 - Shuo Shu


Livro X

唐風 - Odes de Tang


 114. 蟋蟀 - Xi Shuai
 115. 山有樞 - Shan You Shu
 116. 揚之水 - Yang Zhi Shui
 117. 椒聊 - Jiao Liao
 118. 綢繆 - Chou Mou
 119. 杕杜 - Di Du
 120. 羔裘 - Gao Qiu
 121. 鴇羽 - Bao Yu
 122. 無衣 - Wu Yi
 123. 有杕之杜 - You Di Zhi Du
 124. 葛生 - Ge Sheng
 125. 采苓 - Cai Ling


Livro XI

秦風 - Odes de Qin


 126. 車鄰 - Che Lin
 127. 駟驖 - Si Tie
 128. 小戎 - Xiao Rong
 129. 蒹葭 - Jian Jia
 130. 終南 - Zhong Nan
 131. 黃鳥 - Huang Niao
 132. 晨風 - Chen Feng
 133. 無衣 - Wu Yi
 134. 渭陽 - Wei Yang
 135. 權輿 - Quan Yu


Livro XII

陳風 - Odes de Chen


 136. 宛丘 - Wan Qiu
 137. 東門之枌 - Dong Men Zhi Fen
 138. 衡門 - Heng Men
 139. 東門之池 - Dong Men Zhi Chi
 140. 東門之楊 - Dong Men Zhi Yang
 141. 墓門 - Mu Men
 142. 防有鵲巢 - Fang You Que Chao
 143. 月出 - Yue Chu
 144. 株林 - Zhu Lin
 145. 澤陂 - Ze Po


Livro XIII

檜風 - Odes de Gui


 146. 羔裘 - Gao Qiu
 147. 素冠 - Su Guan
 148. 隰有萇楚 - Xi You Chang Chu
 149. 匪風 - Fei Feng


Livro XIV

曹風 - Odes de Cao


 150. 蜉蝣 - Fu You
 151. 候人 - Hou Ren
 152. 鳲鳩 - Shi Jiu
 153. 下泉 - Xia Quan


Livro XV

豳風 - Odes de Bin


 154. 七月 - Qi Yue
 155. 鴟鴞 - Chi Xiao
 156. 東山 - Dong Shan
 157. 破斧 - Po Fu
 158. 伐柯 - Fa Ke
 159. 九罭 - Jiu Yu
 160. 狼跋 - Lang BaParte II

小雅 - Odes menores do reinoPrimeiro período

鹿鳴之什 - Década de Lu Ming


 161. 鹿鳴 - Lu Ming
 162. 四牡 - Si Mu
 163. 皇皇者華 - Huang Huang Zhe Hua
 164. 常棣 - Chang Di
 165. 伐木 - Fa Mu
 166. 天保 - Tian Bao
 167. 采薇 - Cai Wei
 168. 出車 - Chu Che
 169. 杕杜 - Di Du


Segundo período

白華之什 - Década de Baihua


 170. 魚麗 - Yu Li
 171. 南有嘉魚 - Nan You Jia Yu
 172. 南山有臺 - Nan Shan You Tai
 173. 蓼蕭 - Liao Xiao
 174. 湛露 - Zhan Lu


Terceiro período

彤弓之什 - Década de Tong Gong


 175. 彤弓 - Tong Gong
 176. 菁菁者莪 - Jing Jing Zhe E
 177. 六月 - Liu Yue
 178. 采芑 - Cai Qi
 179. 車攻 - Che Gong
 180. 吉日 - Ji Ri
 181. 鴻雁 - Hong Yan
 182. 庭燎 - Ting Liao
 183. 沔水 - Mian Shui
 184. 鶴鳴 - He Ming


Quarto período

祈父之什 - Década de Qi Fu


 185. 祈父 - Qi Fu
 186. 白駒 - Bai Ju
 187. 黃鳥 - Huang Niao
 188. 我行其野 - Wo Xing Qi Ye
 189. 斯干 - Si Gan
 190. 無羊 - Wu Yang
 191. 節南山 - Jie Nan Shan
 192. 正月 - Zheng Yue
 193. 十月之交 - Shi Yue Zi Jiao
 194. 雨無正 - Yu Wu Zheng


Quinto período

小旻之什 - Década de Xiao Min


        195. 小旻 - Xiao Min
 196. 小宛 - Xiao Wan
 197. 小弁 - Xiao Bian
 198. 巧言 - Qiao Yan
 199. 何人斯 - He Ren Si
 200. 巷伯 - Xiang Bo
 201. 谷風 - Gu Feng
 202. 蓼莪 - Liao E
 203. 大東 - Da Dong
 204. 四月 - Si Yue


Sexto período

北山之什 - Década de Bei Shan


 205. 北山 - Bei Shan
 206. 無將大車 - Wu Jiang Da Che
 207. 小明 - Xiao Ming
 208. 鼓鍾 - Gu Zhong
 209. 楚茨 - Chu Ci
 210. 信南山 - Xin Nan Shan
 211. 甫田 - Fu Tian
 212. 大田 - Da Tian
 213. 瞻彼洛矣 - Zhan Bi Luo Yi
 214. 裳裳者華 - Chang Chang Zhe Hua


Sétimo período

桑扈之什 - Década de Sang Hu


 215. 桑扈 - Sang Hu
 216. 鴛鴦 - Yuan Yang
 217. 頍弁 - Kui Bian
 218. 車舝 - Che Xia
 219. 青蠅 - Qing Ying
 220. 賓之初筵 - Bin Zhi Chu Yan
 221. 魚藻 - Yu Zao
 222. 采菽 - Cai Shu
 223. 角弓 - Jiao Gong
 224. 菀柳 - Wan Liu


Oitavo período

都人士之什 - Década de Du Ren Shi


 225. 都人士 - Du Ren Shi
 226. 采綠 - Cai Lu
 227. 黍苗 - Shu Miao
 228. 隰桑 - Xi Sang
 229. 白華 - Bai Hua
 230. 綿蠻 - Mian Man
 231. 瓠葉 - Hu Ye
 232. 漸漸之石 - Jian Jian Zhi Shi
 233. 苕之華 - Tiao Zhi Hua
 234. 何草不黃 - He Cao Bu HuangParte III


大雅 - Odes maiores do reinoPrimeiro período

文王之什 - Década de Wen Wang


 235. 文王 - Wen Wang
 236. 大明 - Da Ming
 237. 緜 - Mian
 238. 棫樸 - Yu Pu
 239. 旱麓 - Han Lu
 240. 思齊 - Si Zhai
 241. 皇矣 - Huang Yi
 242. 靈臺 - Ling Tai
 243. 下武 - Xia Wu
 244. 文王有聲 - Wen Wang You Sheng


Segundo período

生民之什 - Década de Sheng Min


 245. 生民 - Sheng Min
 246. 行葦 - Xing Wei
 247. 既醉 - Ji Jui
 248. 鳧鷖 - Fu Yi
 249. 假樂 - Jia Le
 250. 公劉 - Gong Liu
 251. 泂酌 - Jiong Zhuo
 252. 卷阿 - Juan A
 253. 民勞 - Min Lu
 254. 板 - Ban


Terceiro período

蕩之什 - Década de Dang


 255. 蕩 - Dang
 256. 抑 - Yi
 257. 桑柔 - Sang Rou
 258. 雲漢 - Yun Han
 259. 崧高 - Song Gao
 260. 烝民 - Zheng Min
 261. 韓奕 - Han Yi
 262. 江漢 - Jiang Han
 263. 常武 - Chang Wu
 264. 瞻卬 - Zhan Yang
 265. 召旻 - Shao MinParte IV

頌 - Odes do templo e do altarLivro I

周頌 - Odes sacrificiais de Zhou      Primeiro período

      清廟之什 - Década de Qing Miao


      266. 清廟 - Qing Miao
      267. 維天之命 - Wei Tian Zhi Ming
      268. 維清 - Wei Qing
      269. 烈文 - Lie Wen
      270. 天作 - Tian Zuo
      271. 昊天有成命 - Hao Tian You Cheng Ming
      272. 我將 - Wo Jiang
      273. 時邁 - Shi Mai
      274. 執競 - Zhi Jing
      275. 思文 - Si Wen


      Segundo período

      臣工之什 - Década de Chen Gong


      276. 臣工 - Chen Gong
      277. 噫嘻 - Yi Xi
      278. 振鷺 - Zhen Lu
      279. 豐年 - Feng Nian
      280. 有瞽 - You Gu
      281. 潛 - Qian
      282. 雝 - Yong
      283. 載見 - Zai Jian
      284. 有客 - You Ke
      285. 武 - Wu


      Terceiro período

      閔予小子之什 - Década de Min Yu Xiao Zi


      286. 閔予小子 - Min Yu Xiao Zi
      287. 訪落 - Fang Luo
      288. 敬之 - Jing Zhi
      289. 小毖 - Xiao Bi
      290. 載芟 - Zai Shan
      291. 良耜 - Liang Si
      292. 絲衣 - Si Yi
      293. 酌 - Zhuo
      294. 桓 - Huan
      295. 賚 - Lai
      296. 般 - Ban


Livro II

魯頌 - Panegíricos de Lu


 297. 駉 - Jiong
 298. 有駜 - You Bi
 299. 泮水 - Pan Shui
 300. 閟宮 - Bi Gong


Livro III

商頌 - Odes sacrificiais de Shang


 301. 那 - Na
 302. 烈祖 - Lie Zu
 303. 玄鳥 - Xuan Niao
 304. 長發 - Chang Fa
 305. 殷武 - Yin Wu 

Nenhum comentário:

Tecnologia do Blogger.