Ads Top

Clássico da Poesia Chinesa (Shijing, Livro das Canções) - Índice

Para facilitar a nossa vida, eis o índice com os 305 poemas do Clássico da Poesia chinês, o Livro das Odes (ou das Canções). Para saber mais sobre a obra, clique no link abaixo:


Os itens do índice que não possuem link ainda não foram publicados no blog e serão atualizados à medida em que as publicações ocorrerem.

Se você quiser saber de outros clássicos, dê uma olhada no post Os Sete Clássicos Militares da China Antiga.


Parte I - 國風 Lições dos Estados


Livro I - 周南 Odes de Zhou e do Sul


1. 關雎 - Guan Ju (esse link é o mesmo das odes 2, 3 e 4)
2. 葛覃 - Ge Tan
3. 卷耳 - Juan Er
4. 樛木 - Jiu Mu
5. 螽斯 - Zhong Si (esse link é o mesmo das odes 6, 7 e 8)
6. 桃夭 - Tao Yao
7. 兔罝 - Tu Ju
8. 芣苢 - Fu Yi
9. 漢廣 - Han Guang  (esse link é o mesmo das odes 10 e 11)
10. 汝墳 - Ru Fen
11. 麟之趾 - Lin Zhi Zhi


Livro II - 召南 Odes de Shao e do Sul


12. 鵲巢 - Que Chao (esse link é o mesmo das odes 13, 14 e 15)
13. 采蘩 - Cai Fan
14. 草蟲 - Cao Chong
15. 采蘋 - Cai Ping
16. 甘棠 - Gan Tang (esse link é o mesmo das odes 17, 18 e 19)
17. 行露 - Xing Lu
18. 羔羊 - Gao Yang
19. 殷其靁 - Yin Qi Lei
20. 摽有梅 - Piao You Mei (esse link é o mesmo das odes 21 e 22)
21. 小星 - Xiao Xing
22. 江有汜 - Jiang You Si
23. 野有死麕 - Ye You Si Jun (esse link é o mesmo das odes 24 e 25)
24. 何彼襛矣 - He Bi Nong Yi
25. 騶虞 - Zou Yu


Livro III - 邶風 Odes de Bei


26. 柏舟 - Bo Zhou (esse link é o mesmo das odes 27, 28 e 29)
27. 綠衣 - Lu Yi
28. 燕燕 - Yan Yan
29. 日月 - Ri Yue
30. 終風 - Zhong Feng (esse link é o mesmo das odes 31 e 32)
31. 擊鼓 - Ji Gu
32. 凱風 - Kai Feng
33. 雄雉 - Xiong Zhi (esse link é o mesmo das odes 34 e 35)
34. 匏有苦葉 - Pao You Ku Ye
35. 谷風 - Gu Feng
36. 式微 - Shi Wei (esse link é o mesmo das odes 37 e 38)
37. 旄丘 - Mao Qiu
38. 簡兮 - Jian Xi
39. 泉水 - Quan Shui (esse link é o mesmo das odes 40 e 41)
40. 北門 - Bei Men
41. 北風 - Bei Feng
42. 靜女 - Jing Nu (esse link é o mesmo das odes 43 e 44)
43. 新臺 - Xin Tai
44. 二子乘舟 - Er Zi Cheng Zhou


Livro IV - 鄘風 Odes de Yong


Link para as Odes de Yong, que incluem os 10 poemas abaixo relacionados.

45. 柏舟 - Bo Zhou
46. 牆有茨 - Qiang You Ci
47. 君子偕老 - Jun Zi Xie Lao
48. 桑中 - Sang Zhong
49. 鶉之奔奔 - Chun Zhi Ben Ben
50. 定之方中 - Ding Zhi Fang Zhong
51. 蝃蝀 - Di Dong
52. 相鼠 - Xiang Shu
53. 干旄 - Gan Mao
54. 載馳 - Zai Chi


Livro V - 衛風 Odes de Wei


Link para as Odes de Wei, que incluem os 10 poemas abaixo relacionados.

55. 淇奧 - Qi Yu
56. 考槃 - Kao Pan
57. 碩人 - Shuo Ren
58. 氓 - Mang
59. 竹竿 - Zhu Gan
60. 芄蘭 - Wan Lan
61. 河廣 - He Guang
62. 伯兮 - Bo Xi
63. 有狐 - You Hu
64. 木瓜 - Mu Gua


Livro VI - 王風 Odes de Wang


Link para as Odes de Wang, que incluem os 10 poemas abaixo relacionados.

65. 黍離 - Shu Li
66. 君子于役 - Jun Zi Yu Yi
67. 君子陽陽 - Jun Zi Yang Yang
68. 揚之水 - Yang Zhi Shui
69. 中谷有蓷 - Zhong Gu
70. 兔爰 - Tu Yuan
71. 葛藟 - Ge Lei
72. 采葛 - Cai Ge
73. 大車 - Da Che
74. 丘中有麻 - Qiu Zhong You Ma


Livro VII - 鄭風 Odes de Zheng


Link para as Odes de Zheng, que incluem os 21 poemas abaixo relacionados.

75. 緇衣 - Zi Yi
76. 將仲子 - Jiang Zhong Zi
77. 叔于田 - Shu Yu Tian
78. 大叔于田 - Da Shu Yu Tian
79. 清人 - Qing Ren
80. 羔裘 - Gao Qiu
81. 遵大路 - Zun Da Lu
82. 女曰雞鳴 - Nu Yue Ji Ming
83. 有女同車 - You Nu Tong Che
84. 山有扶蘇 - Shan You Fu Su
85. 蘀兮 - Tuo Xi
86. 狡童 - Jiao Tong
87. 褰裳 - Qian Chang
88. 丰 - Feng
89. 東門之墠 - Dong Men Zhi Shan
90. 風雨 - Feng Yu
91. 子衿 - Zi Jin
92. 揚之水 - Yang Zhi Shui
93. 出其東門 - Chu Qi Dong Men
94. 野有蔓草 - Ye You Man Cao
95. 溱洧 - Zhen Wei


Livro VIII - 齊風 Odes de Qi

Link para as Odes de Qi, que incluem os 11 poemas abaixo relacionados.

96. 雞鳴 - Ji Ming
97. 還 - Xuan
98. 著 - Zhu
99. 東方之日 - Dong Fang Zhi Ri
100. 東方未明 - Dong Fang Wei Ming
101. 南山 - Nan Shan
102. 甫田 - Fu Tian
103. 盧令 - Lu Ling
104. 敝笱 - Bi Gou
105. 載驅 - Zai Qu
106. 猗嗟 - Yi Jie


Livro IX - 魏風 Odes de Wei

Link para as Odes de Wei, que incluem os 7 poemas abaixo relacionados.

107. 葛屨 - Ge Ju
108. 汾沮洳 - Fen Ju Ru
109. 園有桃 - Yuan You Tao
110. 陟岵 - Zhi Hu
111. 十畝之閒 - Shi Mu Zhi Jian
112. 伐檀 - Fa Tan
113. 碩鼠 - Shuo Shu


Livro X - 唐風 Odes de Tang

Link para as Odes de Tang, que incluem os 12 poemas abaixo relacionados.

114. 蟋蟀 - Xi Shuai
115. 山有樞 - Shan You Shu
116. 揚之水 - Yang Zhi Shui
117. 椒聊 - Jiao Liao
118. 綢繆 - Chou Mou
119. 杕杜 - Di Du
120. 羔裘 - Gao Qiu
121. 鴇羽 - Bao Yu
122. 無衣 - Wu Yi
123. 有杕之杜 - You Di Zhi Du
124. 葛生 - Ge Sheng
125. 采苓 - Cai Ling


Livro XI - 秦風 Odes de Qin

Link para as Odes de Qin, que incluem os 12 poemas abaixo relacionados.

126. 車鄰 - Che Lin
127. 駟驖 - Si Tie
128. 小戎 - Xiao Rong
129. 蒹葭 - Jian Jia
130. 終南 - Zhong Nan
131. 黃鳥 - Huang Niao
132. 晨風 - Chen Feng
133. 無衣 - Wu Yi
134. 渭陽 - Wei Yang
135. 權輿 - Quan Yu


Livro XII - 陳風 Odes de Chen

Link para as Odes de Chen, que incluem os 10 poemas abaixo relacionados.

136. 宛丘 - Wan Qiu
137. 東門之枌 - Dong Men Zhi Fen
138. 衡門 - Heng Men
139. 東門之池 - Dong Men Zhi Chi
140. 東門之楊 - Dong Men Zhi Yang
141. 墓門 - Mu Men
142. 防有鵲巢 - Fang You Que Chao
143. 月出 - Yue Chu
144. 株林 - Zhu Lin
145. 澤陂 - Ze Po


Livro XIII - 檜風 Odes de Gui

Link para as Odes de Gui, que incluem os 4 poemas abaixo relacionados.

146. 羔裘 - Gao Qiu
147. 素冠 - Su Guan
148. 隰有萇楚 - Xi You Chang Chu
149. 匪風 - Fei Feng


Livro XIV - 曹風 Odes de Cao

Link para as Odes de Cao, que incluem os 4 poemas abaixo relacionados.

150. 蜉蝣 - Fu You
151. 候人 - Hou Ren
152. 鳲鳩 - Shi Jiu
153. 下泉 - Xia Quan


Livro XV - 豳風 Odes de Bin

Link para as Odes de Bin, que incluem os 7 poemas abaixo relacionados.

154. 七月 - Qi Yue
155. 鴟鴞 - Chi Xiao
156. 東山 - Dong Shan
157. 破斧 - Po Fu
158. 伐柯 - Fa Ke
159. 九罭 - Jiu Yu
160. 狼跋 - Lang BaParte II - 小雅 Odes menores do reino


Primeiro período - 鹿鳴之什 - Década de Lu Ming

Link para as Odes da Década de Lu Ming, que incluem os 9 poemas abaixo relacionados.

161. 鹿鳴 - Lu Ming
162. 四牡 - Si Mu
163. 皇皇者華 - Huang Huang Zhe Hua
164. 常棣 - Chang Di
165. 伐木 - Fa Mu
166. 天保 - Tian Bao
167. 采薇 - Cai Wei
168. 出車 - Chu Che
169. 杕杜 - Di Du


Segundo período - 白華之什 - Década de Baihua

Link para as Odes das Década de Baihua, que incluem os 5 poemas abaixo relacionados.

170. 魚麗 - Yu Li
171. 南有嘉魚 - Nan You Jia Yu
172. 南山有臺 - Nan Shan You Tai
173. 蓼蕭 - Liao Xiao
174. 湛露 - Zhan Lu


Terceiro período - 彤弓之什 - Década de Tong Gong

Link para as Odes das Década de Tong Gong, que incluem os 5 poemas abaixo relacionados.

175. 彤弓 - Tong Gong
176. 菁菁者莪 - Jing Jing Zhe E
177. 六月 - Liu Yue
178. 采芑 - Cai Qi
179. 車攻 - Che Gong
180. 吉日 - Ji Ri
181. 鴻雁 - Hong Yan
182. 庭燎 - Ting Liao
183. 沔水 - Mian Shui
184. 鶴鳴 - He Ming


Quarto período - 祈父之什 - Década de Qi Fu

Link para as Odes das Década de Qi Fu, que incluem os 10 poemas abaixo relacionados.

185. 祈父 - Qi Fu
186. 白駒 - Bai Ju
187. 黃鳥 - Huang Niao
188. 我行其野 - Wo Xing Qi Ye
189. 斯干 - Si Gan
190. 無羊 - Wu Yang
191. 節南山 - Jie Nan Shan
192. 正月 - Zheng Yue
193. 十月之交 - Shi Yue Zi Jiao
194. 雨無正 - Yu Wu Zheng


Quinto período - 小旻之什 - Década de Xiao Min

Link para as Odes das Década de Xiao Min, que incluem os 10 poemas abaixo relacionados.

195. 小旻 - Xiao Min
196. 小宛 - Xiao Wan
197. 小弁 - Xiao Bian
198. 巧言 - Qiao Yan
199. 何人斯 - He Ren Si
200. 巷伯 - Xiang Bo
201. 谷風 - Gu Feng
202. 蓼莪 - Liao E
203. 大東 - Da Dong
204. 四月 - Si Yue


Sexto período - 北山之什 - Década de Bei Shan

Link para as Odes das Década de Bei Shan, que incluem os 10 poemas abaixo relacionados. 

205. 北山 - Bei Shan
206. 無將大車 - Wu Jiang Da Che
207. 小明 - Xiao Ming
208. 鼓鍾 - Gu Zhong
209. 楚茨 - Chu Ci
210. 信南山 - Xin Nan Shan
211. 甫田 - Fu Tian
212. 大田 - Da Tian
213. 瞻彼洛矣 - Zhan Bi Luo Yi
214. 裳裳者華 - Chang Chang Zhe Hua


Sétimo período - 桑扈之什 - Década de Sang Hu

Link para as Odes das Década de Sang Hu, que incluem os 10 poemas abaixo relacionados. 

215. 桑扈 - Sang Hu
216. 鴛鴦 - Yuan Yang
217. 頍弁 - Kui Bian
218. 車舝 - Che Xia
219. 青蠅 - Qing Ying
220. 賓之初筵 - Bin Zhi Chu Yan
221. 魚藻 - Yu Zao
222. 采菽 - Cai Shu
223. 角弓 - Jiao Gong
224. 菀柳 - Wan Liu


Oitavo período - 都人士之什 - Década de Du Ren Shi

Link para as Odes das Década de Du Ren Shi, que incluem os 10 poemas abaixo relacionados. 

225. 都人士 - Du Ren Shi
226. 采綠 - Cai Lu
227. 黍苗 - Shu Miao
228. 隰桑 - Xi Sang
229. 白華 - Bai Hua
230. 綿蠻 - Mian Man
231. 瓠葉 - Hu Ye
232. 漸漸之石 - Jian Jian Zhi Shi
233. 苕之華 - Tiao Zhi Hua
234. 何草不黃 - He Cao Bu HuangParte III - 大雅 Odes maiores do reino


Primeiro período - 文王之什 Década de Wen Wang

Link para as Odes das Década de Wen Wang, que incluem os 10 poemas abaixo relacionados. 

235. 文王 - Wen Wang
236. 大明 - Da Ming
237. 緜 - Mian
238. 棫樸 - Yu Pu
239. 旱麓 - Han Lu
240. 思齊 - Si Zhai
241. 皇矣 - Huang Yi
242. 靈臺 - Ling Tai
243. 下武 - Xia Wu
244. 文王有聲 - Wen Wang You Sheng


Segundo período - 生民之什 Década de Sheng Min

Link para as Odes das Década de Sheng Min, que incluem os 10 poemas abaixo relacionados. 

245. 生民 - Sheng Min
246. 行葦 - Xing Wei
247. 既醉 - Ji Jui
248. 鳧鷖 - Fu Yi
249. 假樂 - Jia Le
250. 公劉 - Gong Liu
251. 泂酌 - Jiong Zhuo
252. 卷阿 - Juan A
253. 民勞 - Min Lu
254. 板 - Ban


Terceiro período - 蕩之什 Década de Dang

Link para as Odes das Década de Dang, que incluem os 11 poemas abaixo relacionados. 

255. 蕩 - Dang
256. 抑 - Yi
257. 桑柔 - Sang Rou
258. 雲漢 - Yun Han
259. 崧高 - Song Gao
260. 烝民 - Zheng Min
261. 韓奕 - Han Yi
262. 江漢 - Jiang Han
263. 常武 - Chang Wu
264. 瞻卬 - Zhan Yang
265. 召旻 - Shao Min


Parte IV - 頌 Odes do templo e do altar


Livro I - 周頌 Odes sacrificiais de Zhou


Primeiro período - 清廟之什 Década de Qing Miao

Link para as Odes das Década de Qing Miao, que incluem os 10 poemas abaixo relacionados. 

266. 清廟 - Qing Miao
267. 維天之命 - Wei Tian Zhi Ming
268. 維清 - Wei Qing
269. 烈文 - Lie Wen
270. 天作 - Tian Zuo
271. 昊天有成命 - Hao Tian You Cheng Ming
272. 我將 - Wo Jiang
273. 時邁 - Shi Mai
274. 執競 - Zhi Jing
275. 思文 - Si Wen


Segundo período - 臣工之什 Década de Chen Gong

Link para as Odes das Década de Chen Gong, que incluem os 10 poemas abaixo relacionados. 

276. 臣工 - Chen Gong
277. 噫嘻 - Yi Xi
278. 振鷺 - Zhen Lu
279. 豐年 - Feng Nian
280. 有瞽 - You Gu
281. 潛 - Qian
282. 雝 - Yong
283. 載見 - Zai Jian
284. 有客 - You Ke
285. 武 - Wu


Terceiro período - 閔予小子之什 Década de Min Yu Xiao Zi


286. 閔予小子 - Min Yu Xiao Zi
287. 訪落 - Fang Luo
288. 敬之 - Jing Zhi
289. 小毖 - Xiao Bi
290. 載芟 - Zai Shan
291. 良耜 - Liang Si
292. 絲衣 - Si Yi
293. 酌 - Zhuo
294. 桓 - Huan
295. 賚 - Lai
296. 般 - Ban


Livro II - 魯頌 Panegíricos de Lu


297. 駉 - Jiong
298. 有駜 - You Bi
299. 泮水 - Pan Shui
300. 閟宮 - Bi Gong


Livro III - 商頌 Odes sacrificiais de Shang


301. 那 - Na
302. 烈祖 - Lie Zu
303. 玄鳥 - Xuan Niao
304. 長發 - Chang Fa
305. 殷武 - Yin Wu 

Nenhum comentário:

Tecnologia do Blogger.